โครงการ DLT Helmet Area สวมหมวกนิรภัย 100% ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

กรมการขนส่งทางบกดำเนินโครงการ DLT Helmet Area สวมหมวกนิรภัย 100% ของหน่วยงานในสังกัด ทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัย และตระหนักถึงความรุนแรงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ จนในที่สุดสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์หันมาสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยโครงการดังกล่าวจะเป็นโครงการนำร่องของหน่วยงานภาครัฐ ในการกำหนดพื้นที่การสวมหมวกนิรภัย 100% ซึ่งคาดว่าจะมีการกำหนดพื้นที่เช่นเดียวกันนี้  กับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ด้วยเช่นกัน จนในที่สุดผู้ขับขี่ก็จะมีการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมากยิ่งขึ้น และหากเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ก็จะทำให้เกิดความสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินน้อยลงไปด้วย 

เดือน : มีนาคม

เดือน : เมษายน

เดือน : พฤษภาคม

เดือน : มิถุนายน

เดือน : กรกฎาคม

เดือน : สิงหาคม

เดือน : กันยายน

  • ฮิต: 2218

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.