• หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ กปถ.
  • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/แผนยุทธศาสตร์
Experience true power and ease in website design. Our website templates and WordPress themes offer flexibility and functionality unlike any other.

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/แผนยุทธศาสตร์

 fav180

ค่านิยม (Value) : FUND

F : Fair บริหารจัดการกองทุนอย่างเป็นธรรม โปร่งใส

U : Unity บริหารจัดการด้วยความเป็นมิตรและเป็นหนึ่งเดียวกัน

N : Network สร้างและดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภายในภายนอกอย่างมีส่วนร่วม

D : Digital and Data Driven ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลที่เหมาะสมทันสมัย

วิสัยทัศน์ (Vision)

      “เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน อย่างมีส่วนร่วม”

เป้าหมายหลัก : ส่งเสริมเป้าหมายหลักของประเทศให้มีอัตราการเสียชีวิตบนท้องถนนต่ำกว่า 12 คนต่อประชากร 1 แสนคน ในปี พ.ศ. 2570 และสร้างวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย

พันธกิจ
     (1) สนับสนุนและส่งเสริมโครงการหรือแผนงานทางด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของกรมการขนส่งทางบก
     (2) สนับสนุนค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนในส่วนที่นอกเหนือจากค่าสินไหมทดแทน
          ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
     (3) สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและเผยแพร่องค์ความรู้ต่อสาธารณชน
     (4) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถ และการบริหารงานตามพันธกิจของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
          และการปรับองค์กรให้มีสมรรถนะสูง

วัตถุประสงค์
     กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนสนับสนุน และส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
     และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนน

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
     แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ และ 20 กลยุทธ์
โดยมีรายละเอียดแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้

<< ดาวน์โหลด>> เล่มแผนปฏิบัติการ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) >>

pic

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนแผนงานโครงการเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อสนับสนุนการลดอัตราการเสียชีวิตตามเป้าหมายหลัก
                         ก
ลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยของยานพาหนะ ให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารมีความปลอดภัย
                         กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานด้านการขับขี่รถและการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และมีวินัยจราจร
                         กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานระบบการขนส่งทางถนนอย่างปลอดภัย ที่นำไปสู่  การลดอุบัติเหตุทางถนน
                         กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนการพัฒนากฎหมายและยกระดับการบังคับใช้กฎหมายที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
                         กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
                         กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ขับขี่รถและผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้และทักษะการขับขี่รถอย่างถูกต้องและปลอดภัย
                         กลยุทธ์ที่ 7 สนับสนุนการขับเคลื่อนความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเชิงพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการอันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
                          กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐานการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ เพื่อให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพความพิการของแต่ละบุคคล
                      กลยุทธ์ที่ 2
สนับสนุนค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ด้วยความเสมอภาค และโปร่งใส
                                              โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีระบบ
                      กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน
                                              อย่างมีประสิทธิภาพ
                      กลยุทธ์ที่ 4 
การติดตามและประเมินผล เพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ
         

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมงานศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และนำไปสู่ การประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม
                         กลยุทธ์ที่ 1 สร้างระบบและกลไกสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
                         กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีฐานข้อมูลการวิจัยด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และการเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
                     กลยุทธ์ที่ 3
ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
                     กลยุทธ์ที่ 4
ส่งเสริมการจัดทำแผนแม่บทงานศึกษาวิจัยด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนที่สอดคล้องกับภารกิจของกรมการขนส่งทางบกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                     กลยุทธ์ที่ 5 
สนับสนุนการประเมินผลการศึกษาวิจัย เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการให้เป็นตามยุทธศาสตร์
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากองทุนให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง
                        กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนนให้เป็นองค์กรที่มีระบบบริหารคุณภาพ
                        กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกองทุน
                        กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการกองทุนฯ ตามพันธกิจของกองทุนอย่างมีประสิทธิผล
                        กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
                    กลยุทธ์ที่ 5 
การพัฒนาสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และสามารถให้บริการ
                                           ผู้เข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการรายได้เข้ากองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
                       กลยุทธ์ที่ 1 การบริหารจัดการประมูลอย่างโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้ เข้าถึงง่าย ด้วยกระบวนการและระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
                       กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบและวิธีการการจัดเก็บรายได้จากการประมูลที่มีความหลากหลายและรวดเร็ว
                       กลยุทธ์ที่ 3
การสื่อสารเพิ่มการรับรู้การจัดประมูลอย่างหลากหลาย ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มรายได้ของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
                       กลยุทธ์ที่ 4 ปรับปรุงกฎระเบียบ ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย
      

 

  • ฮิต: 16111

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.