• หน้าแรก
 • เกี่ยวกับ กปถ.
 • นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
Experience true power and ease in website design. Our website templates and WordPress themes offer flexibility and functionality unlike any other.

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

logotwin

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

                กรมการขนส่งทางบก โดยสำนักงานกองทุนเพื่อความ ได้จัดทำร่างนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติงานของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน มีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย และได้ยึดหลักการที่สำคัญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสามารถนำไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
 2. เพื่อใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะทำให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานภายในกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
 3. เพื่อสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

               ทั้งนี้ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน และแนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบนโยบายหลัก 1) ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 2) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) ด้านองค์การ และ 4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน

nayoby

แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

               เพื่อให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จึงกำหนดหลักปฏิบัติที่สำคัญดังนี้

 1. กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลองค์การอย่างทั่วถึง
 2. กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าบุคลากรและองค์การจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติขององค์การข้อหนึ่งที่บุคลากรทุกระดับต้องทำความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติให้ถูกต้องในการทำงานประจำวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิหรืออนุญาต ให้บุคลากรของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนคนใด กระทำการใดที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้
 3. กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน คาดหวังให้บุคลากรมีการรายงานโดยสุจริตถึง การปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณี ที่ไม่อาจรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอคำปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือคณะทำงานดำเนินการกำกับดูแลองค์การที่ดี โดยข้อมูลที่ให้นั้นถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาเองมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้
 4. นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปี โดยคณะทำงานดำเนินการกำกับดูแลองค์การที่ดี
 5. กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จะกำหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม่ำเสมอ

หากผู้ใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ที่ สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โทร 0-2271-8706-7 (ภายใน 2510-15)

 • ฮิต: 2012

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.