โครงการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

 โครงการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สร้าง “ระบบรับรองมาตรฐานของรถโดยสารสาธารณะ” ขึ้น โดยรถโดยสารสาธารณะที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานเบื้องต้นที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด จะได้รับเครื่องหมาย Q-Bus” ซึ่งหมายถึง Qualified Bus” หรือ รถโดยสารสาธารณะที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้โดยสารที่มาใช้บริการมีความมั่นใจว่าสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยในเบื้องต้น จะพิจารณารับรองมาตรฐานให้แก่ผู้ประกอบขนส่งและผู้ร่วมเดินรถที่มีฐานะเป็น “นิติบุคคล”  ก่อน

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะในแต่ละกลุ่มซึ่งจำแนกตามหมวดเส้นทางการเดินรถ ขนาดของกิจการ และรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย จะแตกต่างกันไป เพื่อให้ระบบการประเมินมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน (Stakeholders) ทั้งหมด และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะสำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบกมีความเห็นว่าการยกระดับมาตรฐานการบริการรถโดยสารสาธารณะ และระบบการประเมินคุณภาพและมาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในการเดินทางได้อย่างสะดวก ปลอดภัยและเกิดการให้บริการที่มีคุณภาพ ซึ่งการยกระดับมาตรฐานการบริการรถโดยสารสาธารณะ และระบบการประเมินคุณภาพและมาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ จำเป็นต้องมีการศึกษา ทั้งในแง่ของการออกแบบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผู้ประกอบการ ออกแบบและสร้างเครื่องมือและช่องทางสำหรับผู้ประกอบการขนส่งจัดส่งคำขอเข้าร่วมโครงการ จึงมีความจำเป็นต้องให้หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญดำเนินการศึกษา เพื่อการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยในการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ 

  • ฮิต: 4062

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.