• หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ กปถ.
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Experience true power and ease in website design. Our website templates and WordPress themes offer flexibility and functionality unlike any other.

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

fav

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน พ.ศ. 2566 NEW!!

1. กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน                            
    1.1 พระราชบัญญัติ รถยนต์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546                                                                                
    1.2 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน                    

2.กฎหมายเกี่ยวกับการบริการและการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน                        
   2.1  กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงี่อนไขการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่กรรมการการบริหารกองทุนและการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน พ.ศ. 2547               
   2.2 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน พ.ศ.2551                                                         
   2.3 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                        
   2.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2549
   2.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2553
   2.6 ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน พ.ศ.2559                                                         
   2.7 ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ พ.ศ. 2560
   2.8 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้จำหน่ายอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน พ.ศ. 2561  
   2.9 หนังสือเวียนเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน   

   2.10 หนังสือหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำหรับดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
   2.11 การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

3.กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารทุนหมุนเวียน
   3.1 พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2559
   3.2 พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
   3.3 พระราชกฤษฎีกา การกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุด และการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พ.ศ. 2561
   3.4 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง มาตรฐานการเงินการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ การบัญชี การรายงานทางการเงินและการตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน
   3.5 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนว่าด้วยมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของทุนหมุนเวียน
   3.6 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แนวทางปฏิบัติการรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน และการจัดการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้างของทุนหมุนเวียนที่รวมหรือยุบเลิก

4.คำสั่งคณะกรรมการกองทุนฯ เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
   4.1 คำสั่งคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  ที่ 2/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
   4.2 คำสั่งคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  ที่ 3/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการศึกษาวิจัยเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
   4.3 คำสั่งคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  ที่ 6/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน               
   4.4 คำสั่งคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  ที่ 7/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินงานของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน          
   4.5 คำสั่งคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  ที่ 4/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน
   4.6 คำสั่งคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  ที่ 5/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน
   4.7 คำสั่งคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  ที่ 1/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัด           4.8 คำสั่งคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  ที่ 2/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดคุณลักษณะอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน                            

5. กฎหมายเกี่ยวกับการจัดหารายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
   5.1 กฎกระทรวงกำหนดหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมเพื่อนำออกเปิดประมูลเป็นการทั่วไป พ.ศ.2546
   5.2 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคลไม่เกินเจ็ดคน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557             
   5.3 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคลไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ. 2557
   5.4 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคนและรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
   5.5 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคนและรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล พ.ศ. 2557
   5.6 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนที่นำออกมาประมูลใหม่(ฉบับที่4) พ.ศ.2560
   5.7 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนที่นำออกมาประมูลใหม่(ฉบับที่3) พ.ศ.2559
   5.8 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนที่นำออกมาประมูลใหม่(ฉบับที่2) พ.ศ.2558
   5.9 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนที่นำออกมาประมูลใหม่ พ.ศ.2557

6. คำสั่งเกี่ยวกับการจัดหารายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
   6.1 คำสั่งกรมการขนส่งทางบก ที่ 276/1/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์วิธีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522             
   6.2 คำสั่งกรมการขนส่งทางบก ที่ 432/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนสำหรับรถที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร
   6.3 คำสั่งกรมการขนส่งทางบก ที่ 433/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนสำหรับรถที่จดทะเบียนในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร
   6.4 คำสั่งคณะกรรมการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถในกรุงเทพมหานคร ที่ 26/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานควบคุมดุแลการประมูลหมายเลขทะเบียนรถในกรุงเทพมหานคร
   6.5 คำสั่งกรมการขนส่งทางบก ที่ 434/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนที่นำออกประมูลใหม่สำหรับรถที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร
   6.6 คำสั่งกรมการขนส่งทางบก ที่ 434/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนที่นำออกประมูลใหม่สำหรับรถที่จดทะเบียนในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร           
   6.7 คำสั่งกรมการขนส่งทางบก ที่ 442/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐาน คุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการประมูลของการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ

7.กฎหมาย/แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการทวงถามหนี้กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
   7.1 คำสั่งกรมการขนส่งทางบก ที่ 276/2/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลการติดตามทวงถามหนี้ที่เกิดจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถและการฟ้องคดีของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
   7.2 คำสั่งกรมการขนส่งทางบก ที่ 8/9/2553 เรื่อง มอบอำนาจการลงนามหนังสือทวงถามผู้ชนะการประมูลหมายเลขทะเบียนรถให้ชำระราคา
   7.3 คำสั่งกรมการขนส่งทางบก ที่ 636/2548 เรื่อง มอบอำนาจดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดจัดเก็บเงินที่ได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ   
   7.4 หลักเกณฑ์การบริหารจัดการหนี้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถตามความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 12 มกราคม และ ความเห็นชอบของอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559

   7.5 การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการหนี้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ และการนำหมายเลขทะเบียนออกประมูลใหม่

  • ฮิต: 8844

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.