เอกสารแนบวาระคณะทำงานทบทวน/จัดทำแผนปฏิบัติการ ของ กปถ. ครั้งที่ 1/2563

เอกสารแนบวาระคณะทำงานทบทวน/จัดทำแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี และแผนปฏิบัติการหรือแผนดำเนินงานประจำปี ของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ครั้งที่ 1/2563

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
 เอกสารแนบวาระที่ 3.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
 เอกสารแนบวาระที่ 3.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
 เอกสารแนบวาระที่ 3.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ฮิต: 366

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.