เอกสารแนบคณะอนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ 2/63

เอกสารแนบการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครั้งที่ 2/2563

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
 เอกสารแนบวาระที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
 เอกสารแนบวาระที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
เอกสารแนบ 4.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบ 4.4 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบ 4.4 (2) ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ฮิต: 637

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.