เอกสารแนบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับฯ ครั้งที่ 1/2563

เอกสารแนบการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินงาน ครั้งที่ 1/2563

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
 เอกสารแนบวาระที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
เอกสารแนบวาระที่ 3.1 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 3.1 (2) ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 3.2.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 3.2.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 3.2.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 3.2.4 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 3.2.4 (2) ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 3.2.5 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 3.2.5 (2) ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ฮิต: 343

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.