logotwin

การบริหารแผนงานโครงการให้สัมฤทธิ์ผลด้านความปลอดภัยและด้านการเบิกจ่ายเงิน

ดาวน์โหลดเอกสาร แบบคำขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
   
ดาวน์โหลดเอกสาร   โครงการที่ขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564

 manageplan

 

 

 

 

  • ฮิต: 1278

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.