เอกสารแนบ

วาระที่ 1.1 การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เอกสารแนบวาระที่ 1.1(1) ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 1.1(2) ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 1.1(3) ดาวน์โหลดเอกสาร
   
วาระที่ 1.2 การดำเนินการตาม ตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
เอกสารแนบวาระที่ 1.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
   
วาระที่ 1.3 การดำเนินการตาม ตัวชี้วัดที่ 4.2 การตรวจสอบภายใน กรณีที่ 2 ทุนหมุนเวียนที่ใช้หน่วยตรวจสอบภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด
เอกสารแนบวาระที่ 1.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
   
วาระที่ 1.4 การดำเนินการตาม ตัวชี้วัดที่ 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ประเด็นย่อยที่ 1 แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี
เอกสารแนบวาระที่ 1.4(1) ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 1.4(2) ดาวน์โหลดเอกสาร
   
วาระที่ 1.5 การดำเนินการตาม ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากียุคคล ประเด็นย่อยที่ 2 ข้อ 1.2 การจัดทำทบทวนแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2564
เอกสารแนบวาระที่ 1.5(1) ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 1.5(2) ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ฮิต: 351

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.