เอกสารแนบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 1/2564

ดาวน์โหลดเอกสารแนบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 1/2564
 
วาระที่ 2     เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ครั้งที่ 5/2563 วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3     เรื่องเพื่อทราบ
เอกสารแนบวาระที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4     เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน ประจำเดือนเมษายน 2564

เอกสารแนบวาระที่ 4.1 (ตารางไฟ) ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 4.2  ตารางโครงการที่สรุปปิด ณ เดือนเมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                ไฟล์ one page ดาวน์โหลดเอกสาร
   
  • ฮิต: 1837

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.