• หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ กปถ.
  • รายงานการเงิน กปถ.
  • รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

        <<ดาวน์โหลดเอกสาร>>

cash30Sep63

  • ฮิต: 1220

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.