เอกสารแนบการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2564

เอกสารแนบการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2564

วาระที่ 3.1 การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : ตัวชี้วัดที่ 5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน
วาระที่ 3.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.2 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 มาตรา 17
วาระที่ 3.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2 รายงานการเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
วาระที่ 4.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ฮิต: 826

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.