เอกสารแนบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินงานของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ครั้งที่ 2/2565

ดาวน์โหลดเอกสารแนบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินงานของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ครั้งที่ 2/2565
 
 
วาระที่ 2     เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เอกสารแนบวาระที่ 2

ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3     เรื่องเพื่อทราบ
เอกสารแนบวาระที่ 3.1 
ดาวน์โหลดเอกสาร 
เอกสารแนบวาระที่ 3.2  ดาวน์โหลดเอกสาร 
วาระที่ 4   เรื่องเพื่อพิจารณา
เอกสารแนบวาระที่ 4(1) ดาวน์โหลดเอกสาร 
เอกสารแนบวาระที่ 4(2) ดาวน์โหลดเอกสาร 
  • ฮิต: 1360

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.