Experience true power and ease in website design. Our website templates and WordPress themes offer flexibility and functionality unlike any other.

 

(2 กุมภาพันธ์ 2567) ณ จังหวัดเชียงใหม่ นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ประธานกรรมการกองทุนฯ พร้อมคณะ เข้าร่วมรับฟังบรรยายการตรวจติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เช่น โครงการดำเนินงานศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนน, โครงการการดำเนินงานศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ (โทร.1584) ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค, โครงการจัดตั้งศูนย์ควบคุมระบบตรวจสภาพรถ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผ่านระบบสารสนเทศ เป็นต้น พร้อมทั้งได้มีการประชุมพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

นอกจากนี้ นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ยังให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมวดอักษร งน “งานไหลกอง ทองไหลมา นำพาทรัพย์” ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ซึ่งเป็นการประมูลครั้งที่ 33 ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

Experience true power and ease in website design. Our website templates and WordPress themes offer flexibility and functionality unlike any other.

 

(26 ธันวาคม 2566) ณ ห้องราชาบอลรูม ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย นายสุรเชษฐ คล้ายแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ พร้อมด้วยนายสมพงษ์ ผิวทอง หัวหน้าสำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เข้าร่วมงานพร้อมออกบูธแสดงผลงานและภารกิจของกองทุนฯ ในงานวันคนพิการสากลกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566

โดยมีนายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจอันดีของสังคมที่มีต่อผู้พิการและการยอมรับผู้พิการในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคม ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้มาพบกัน ซึ่งกรุงเทพมหานคร มีนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการในทุกมิติ โดยมุ่งเน้นให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการอันเป็นสาธารณะอย่างเสมอภาค เท่าเทียม ปราศจากการถูกเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความพิการ เพื่อนำไปสู่การดำรงชีวิตด้วยการพึ่งตนเองมากที่สุด และนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการบูรณาการการทำงานร่วมกับองค์กรด้านผู้พิการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนพิการอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งมีการสนับสนุนเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนนมาอย่างต่อเนื่อง ได้ร่วมจัดบูธให้คำแนะนำเรื่องสิทธิประโยชน์ และแนะนำผู้พิการในการขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือ โดยเชิญชวนผู้พิการ ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขเข้ายื่นรับคำขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือจากกองทุนฯ อีกด้วย

 

 

 

 

 

Experience true power and ease in website design. Our website templates and WordPress themes offer flexibility and functionality unlike any other.

(16 ธันวาคม 2566) กรมการขนส่งทางบก ได้มีการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ ครั้งที่ 6 ของประเทศไทยขึ้น

โดยในการประมูลครั้งนี้มีหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษออกประมูลจำนวน 63 หมายเลข ซึ่งหมายเลขทะเบียนที่ได้รับความนิยมจากผู้สนใจสูงสุด คือ “เก้า 9999” มีผู้ประมูลร่วมเสนอราคาถึง 39 ครั้ง จนได้ผู้ชนะประมูลในราคา 2,740,000 บาท รองลงมา ได้แก่ หมายเลขทะเบียน “ณัฐ 8888” ประมูลได้ในราคา 2,130,000 บาท นอกจากนี้ยังมีหมายเลขทะเบียนที่ได้รับความนิยม และประมูลได้ในราคาเกิน 1 ล้านบาท เช่น “เจ้าสัว 9” ประมูลได้ในราคา 1,920,000  บาท , “มังกร 6” ประมูลได้ในราคา 1,800,000  บาท , “สวรรค์  7” ประมูลได้ในราคา 1,780,000  บาท , “เงิน 8888” ประมูลได้ในราคา 1,650,000 บาท และ “ทอง 8888” ประมูลได้ในราคา 1,560,000 บาท ซึ่งมียอดเงินรายได้จากการประมูลนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) รวมทั้งสิ้น 68,610,000 บาท

ทั้งนี้เงินรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษในครั้งนี้ จะถูกนำไปสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ รวมถึงสนับสนุนค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ฯลฯ อีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experience true power and ease in website design. Our website templates and WordPress themes offer flexibility and functionality unlike any other.

 

43x

ใจความของพระบรมราโชวาททั้งหมดจะมุ่งเน้นให้คนในชาติ รู้รักสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความพอเพียง รู้จักตนเอง มีความขยันหมั่นเพียร ในการทำหน้าที่ของตนเอง หมั่นศึกษาหาความรู้ให้กับตนเอง และที่สำคัญจะต้องซื่อสัตย์สุจริต ไม่คดโกงใคร ซึ่งคำสอนทั้งหมด หากเราทุกคนทำได้ ก็จะทำให้สังคมและประเทศของเรามีความเจริญรุ่งเรือง และไร้ซึ่งปัญหาทั้งมวล

1. ความเพียร

การสร้างสรรค์ตนเอง การสร้างบ้านเมืองก็ตาม มิใช่ว่าสร้างในวันเดียว ต้องใช้เวลา ต้องใช้ความเพียร ต้องใช้ความอดทน เสียสละ แต่สำคัญที่สุดคือความอดทนคือไม่ย่อท้อ ไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีงามนั้นทำมันน่าเบื่อ บางทีเหมือนว่าไม่ได้ผล ไม่ดัง คือดูมันควรทำดีนี่ แต่ขอรับรองว่าการทำให้ดีควรต้องมีความอดทน เวลาข้างหน้าจะเห็นผลแน่นอนในความอดทนของตนเอง

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา ครู และอาจารย์ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ วันที่ 27 ตุลาคม 2516

2. ความพอดี

ในการสร้างตัวสร้างฐานะนั้นจะต้องถือหลักค่อยเป็นค่อยไป ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังและความพอเหมาะพอดี ไม่ทำเกินฐานะและกำลัง หรือทำด้วยความเร่งรีบ เมื่อมีพื้นฐานแน่นหนารองรับพร้อมแล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญก้าวหน้าในระดับสูงขึ้น ตามต่อกันไปเป็นลำดับ ผลที่เกิดขึ้นจึงจะแน่นอน มีหลักเกณฑ์ เป็นประโยชน์แท้และยั่งยืน

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 18 ธันวาคม 2540

3. ความรู้ตน

เด็กๆ ทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัว การรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบและคนที่มีระเบียบดีแล้ว จะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่างๆ ได้โดยถูกต้องรวดเร็ว จะเป็นคนที่จะสร้างความสำเร็จและความเจริญ ให้แก่ตนเองและส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอน

พระบรมราโชวาท พระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือ วันเด็ก ประจำปี 2521

4. คนเราจะต้องรับและจะต้องให้

คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้ คนเราจะต้องรับและจะต้องให้ หมายความว่าต่อไป และเดี๋ยวนี้ด้วยเมื่อรับสิ่งของใดมา ก็จะต้องพยายามให้ ในการให้นั้น ให้ได้โดยพยายามที่จะสร้างความสามัคคีให้หมู่คณะและในชาติ ทำให้หมู่คณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไว้ใจซึ่งกันและกันได้ ช่วยที่ไหนได้ก็ช่วย ด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท้

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 20 เมษายน 2521

5. อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ

ในวงสังคมนั้นเล่า ท่านจะต้องรักษามารยาทอันดีงามสำหรับสุภาพชน รู้จักสัมมาคารวะ ไม่แข็งกระด้าง มีความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ พร้อมจะเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวม

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 25 มิถุนายน 2496

6. พูดจริง ทำจริง

ผู้หนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไร ทำอย่างนั้น จึงได้รับความสำเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญ จากคนทุกฝ่าย การพูดแล้วทำ คือ พูดจริง ทำจริง จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด และสร้างเสริมความดี ความเจริญ ให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคลและส่วนรวม

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 10 กรกฎาคม 2540

7. หนังสือเป็นออมสิน

หนังสือเป็นการสะสมความรู้และทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ได้สร้างมา ทำมา คิดมา แต่โบราณกาลจนทุกวันนี้ หนังสือจึงเป็นสิ่งสำคัญ เป็นคล้ายๆ ธนาคารความรู้และเป็นออมสิน เป็นสิ่งที่จะทำให้ มนุษย์ก้าวหน้าได้โดยแท้

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะสมาชิกห้องสมุดทั่วประเทศ ในโอกาสที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท วันที่ 25 พฤศจิกายน 2514

8. ความซื่อสัตย์

ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง เด็กๆ จึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเอง เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์ และมีชีวิตที่สะอาด ที่เจริญมั่นคง

พระบรมราโชวาท พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ปี พุทธศักราช 2531

9. การเอาชนะใจตน

ในการดำเนินชีวิตของเรา เราต้องข่มใจไม่กระทำสิ่งใดๆ ที่เรารู้สึกด้วยใจจริงว่าชั่วว่าเสื่อม เราต้องฝืนต้องต้านความคิดและความประพฤติทุกอย่างที่รู้สึกว่าขัดกับธรรมะ เราต้องกล้าและบากบั่นที่จะกระทำสิ่งที่เราทราบว่าเป็นความดี เป็นความถูกต้อง และเป็นธรรม ถ้าเราร่วมกันทำเช่นนี้ ให้ได้จริงๆ ให้ผลของความดีบังเกิดมากขึ้นๆ ก็จะช่วยค้ำจุนส่วนรวมไว้มิให้เสื่อมลงไป และจะช่วยให้ฟื้นคืนดีขึ้นได้เป็นลำดับ

พระราชดำรัส พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่าน ในพิธีเปิดการประชุมยุวพุทธิกสมาคมทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 12 ธันวาคม 2513

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.