Experience true power and ease in website design. Our website templates and WordPress themes offer flexibility and functionality unlike any other.
 
 354266934 661790289326317 8182806443055831788 n
 
วันนี้ (17 มิ.ย. 66) กรมการขนส่งทางบก จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ" กิจกรรม "ร่วมมือร่วมใจ Big Cleaning" ภายใต้โครงการ "รวมพลัง #คนคมนาคม เพื่อสร้างสังคมที่ดี"
ในโอกาสครบรอบ 111ปี กระทรวงคมนาคม
โดยมีนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยนางสิริรัตน์ วีรวิศาล , นายเสกสม อัครพันธุ์ , นายบัญญัติ คันธา รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ
และ ลูกจ้าง กรมการขนส่งทางบก ร่วมกล่าวคำปฏิญาณ และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “Big Cleaning" บริเวณรอบกรมการขนส่งทางบก
โดยสำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษี และสำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในใช้รถใช้ถนน ได้เข้าร่วมกิจกรรม และร่วมกับเจ้าหน้าที่อีกหลายฝ่าย ทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยบริเวณตึกสอง สนามบอล และลานบริเวณรอบ ๆ ตึกสอง ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรของกรมการขนส่งทางบก และประชาชนจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความสามัคคี เสียสละ ร่วมกันกระทำความดี และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
 
 
354449369_661790075993005_5252952547071354393_n.jpg
 
354266934_661790289326317_8182806443055831788_n.jpg354434318_661789512659728_7604295477722859623_n.jpg
 
 
 
 
 
Experience true power and ease in website design. Our website templates and WordPress themes offer flexibility and functionality unlike any other.
 
 
โอกาสที่คุณจะได้ครอบครองป้ายที่ไม่เหมือนใคร
 
การประมูลทะเบียนรถเลขสวยลักษณะพิเศษ ครั้งที่ 5
SPECIAL LICENSE PLATE
 
ในวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566
 
🚩 กลุ่ม SUPER PREMIUM จำนวน 11 หมายเลข
🚩 กลุ่ม PREMIUM จำนวน 18 หมายเลข
🚩 กลุ่ม GOLD จำนวน 136 หมายเลข
🚩 กลุ่ม SILVER จำนวน 35 หมายเลข
 
📌 ตรวจสอบหมายเลขที่นำออกประมูลได้ที่
📌 ลงทะเบียนและวางหลักประกันที่
(ปิดการเสนอราคาล่วงหน้า 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 23.59น.
ประมูลแบบเรียลไทม์ในวันที่ 16 กรกฎาคม เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป
พร้อมกัน 2 ช่องทาง อินเตอร์เน็ต และ ทางวาจา ณ กรมการขนส่งทางบก
อาคารศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการขนส่งทางถนน (อาคาร10)
📌📌📌 "ณ วันปิดประมูล ป้ายที่ไม่มีการเสนอราคาตามหลักเกณฑ์ ป้ายนั้นจะถูกตัดออกจากการประมูล"
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
📞 02-2725937 , 096-0457633 , 084-0477288 และ 061-6156359
💬 Line ID : @super.n
 
โดยรายได้จากการประมูลจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)
เพื่อนำไปสนับสนุน ส่งเสริม สร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
และช่วยเหลือผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นด้วย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Experience true power and ease in website design. Our website templates and WordPress themes offer flexibility and functionality unlike any other.

66 page 000166 page 000166 page 000166 page 000166 page 000166 page 000166 page 000166 page 000166 page 000166 page 0001

 

Experience true power and ease in website design. Our website templates and WordPress themes offer flexibility and functionality unlike any other.

 11 4 662x

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรคสามบัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวและพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕ ได้กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น อาศัยอำนาจตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งบัญญัติให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จัดท าประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบ ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน จึงจัดทำประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่ข้าราชการต้องยึดถือในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม ดังต่อไปนี้

(๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการแสดงออกถึงความภูมิใจในชาติและรักษาผลประโยชน์ของชาติ ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ เคารพในความแตกต่างของการนับถือศาสนา ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

(๒) ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายและตามทำนองคลองธรรมโปร่งใส และตรวจสอบได้ ไม่แสดงออกถึงพฤติกรรมที่มีนัยเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความพร้อมรับการตรวจสอบและรับผิด มีจิตสำนึกที่ดี โดยคำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน และเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

(๓) กล้าตัดสินใจและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม กล้าคัดค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง กล้าเปิดเผยหรือรายงานการทุจริตประพฤติมิชอบต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยปราศจากอคติ และไม่ยอมกระทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมเพียงเพื่อรักษาประโยชน์หรือสถานภาพของตนเอง

(๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เสียสละ มีจิตสาธารณะ สามารถแยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน ไม่กระทำการอันมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และไม่ประกอบกิจการหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน

(๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ และคุณภาพของงาน ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วทันต่อเวลาและสถานการณ์ คำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของรัฐ รักษามาตรฐานการทำงานที่ดี พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เชื่อมั่นในระบบการทำงานเป็นทีม ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความเต็มใจ และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง

(๖) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติโดยการใช้ความรู้สึก หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเหตุผลของความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สภาพร่างกาย สถานะทางเศรษฐกิจสังคม และต้องรักษาความเป็นกลางทางการเมืองโดยไม่อาศัยตำแหน่งหน้าที่ซึ่งอาจมีลักษณะเป็นการให้คุณให้โทษแก่นักการเมืองและพรรคการเมือง

(๗) ดำรงตนเป็นแบบอย่างด้วยการเป็นข้าราชการที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ประชาชน ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่อ้างหรือใช้อำนาจโดยปราศจากเหตุผล ด าเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง พระบรมราโชวาท หลักคำสอนทางศาสนามาปรับใช้ และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีด้วยการเคารพกฎหมายและมีวินัย

ข้อ ๓ หากข้าราชการพลเรือนผู้ใดจะต้องยึดถือหรือปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพตามกฎหมาย หรือข้อบังคับอื่นใดที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ นอกจากจะต้องรักษาจริยธรรมตามที่บัญญัติไว้ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้แล้ว จะต้องยึดมั่นในจรรยาวิชาชีพนั้นด้วย

ข้อ ๔ การจัดทำแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้ ให้เป็นไปตามที่ ก.พ. กำหนด

ข้อ ๕ ให้กรรมการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานอื่น ยึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้ด้วย

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ดาวน์โหลด

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.