Experience true power and ease in website design. Our website templates and WordPress themes offer flexibility and functionality unlike any other.

2562

 

โครงการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดจากรถบรรทุกขนาดใหญ่ในประเทศไทย

 หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร : สำนักการขนส่งสินค้า
ผู้ศึกษาวิจัย :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

---------------------------------------------------------------------------------------------------

0 Cover Page 1

โครงการศึกษาความสำคัญของการเรียนรู้ทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์
และการพัฒนาหลักสูตรการอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัย

 หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร : สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก
ผู้ศึกษาวิจัย :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

---------------------------------------------------------------------------------------------------

603002

โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแบบมาตรฐานของอุปกรณ์ป้องกันด้านข้าง
และด้านท้ายของรถที่ใ
ช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร : สำนักวิศวกรรมยานยนต์
ผู้ศึกษาวิจัย :  สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 623005

 โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
ในการขนส่งให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร : สำนักการขนส่งสินค้า
ผู้ศึกษาวิจัย :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

โครงการศึกษาพัฒนาแบบทดสอบความรู้ตามภารกิจหน้าที่ของ
ผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน (Transport Safety Manager)
 หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร : สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก
ผู้ศึกษาวิจัย :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 โครงการศึกษาแนวทางป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
สำหรับผู้สูงอายุที่มีใบอนุญาตขับรถ

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร : สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก
ผู้ศึกษาวิจัย :  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  • ฮิต: 2492

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.