เอกสารแนบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 5/2563

ดาวน์โหลดเอกสารแนบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 5/2563
 
วาระที่ 3     เรื่องสืบเนื่อง
เอกสารแนบวาระที่ 3.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 3.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4     เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน ประจำเดือนกันยายน 2563

เอกสารแนบวาระที่ 4.1 (ตารางไฟ) ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 4.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
 
  • ฮิต: 479

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.