Experience true power and ease in website design. Our website templates and WordPress themes offer flexibility and functionality unlike any other.

คู่มือการขอรับจัดสรรเงินสำหรับขับเคลื่อนความปลอดภัยในเชิงพื้นที่

คู่มือการขอรับจัดสรรเงินจาก กปถ. สำหรับขับเคลื่อนความปลอดภัยในเชิงพื้นที่

1. แนวทางการตั้งคณะอนุกรรมการจังหวัด

1. ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัด เพื่อให้การบริหารงานกองทุนฯ ประจำจังหวัด สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวและดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง เหมาะสม และสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ โดยให้มีองค์ประกอบ ดังนี้

1.1 คณะอนุกรรมการฯ ประจำจังหวัด ประกอบด้วย

(1) ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานอนุกรรมการ

 • ขนส่งจังหวัด รองประธานอนุกรรมการ
 • ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด อนุกรรมการ
 • ผู้อำนวยการแขวงการทาง อนุกรรมการ
 • ทางหลวงชนบทจังหวัด อนุกรรมการ
 • หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อนุกรรมการ
 • สาธารณสุขจังหวัด อนุกรรมการ
 • ศึกษาธิการจังหวัด อนุกรรมการ
 • ประชาสัมพันธ์จังหวัด อนุกรรมการ
 • นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด อนุกรรมการ
 • สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด อนุกรรมการ
 • ผู้แทนแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด อนุกรรมการ
 • หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง อนุกรรมการและเลขานุการ
 • นักวิชาการขนส่งชำนาญการ/ปฏิบัติการ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  • มีอำนาจหน้าที่ และวาระการดำรงตำแหน่ง ดังนี้
 • บูรณาการเพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยให้เชื่อมโยงกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด (ศปถ. จังหวัด) และเป็นไปตามทิศทางที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกำหนด เพื่อดำเนินโครงการด้านความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัด โดยเฉพาะการลดอุบัติเหตุ
  จากรถจักรยานยนต์

(2) กำกับติดตามการดำเนินงานและรายงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและทิศทางตามที่ กปถ. กำหนด และให้มีการกำกับติดตามการดำเนินงานภายในจังหวัด เพื่อให้มีการกำกับติดตามการใช้เงินที่จัดสรรของการดำเนินงานแผนงาน/โครงการที่ขอรับจัดสรรเงิน
(3) พิจารณาการขอรับจัดสรรและกลั่นกรองคำขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
(4) มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงาน/ที่ปรึกษา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเกี่ยวกับการพิจารณาหรือปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย
(5) ดำเนินการตามที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมอบหมาย
(6) รายงานผลการพิจารณาให้คณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทราบ
(7) ให้คณะอนุกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และให้คณะอนุกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจะได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่แทน ในกรณีที่อนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้มีการแต่งตั้งผู้อื่นเป็นอนุกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

2. แนวทางการจัดสรรเงินสำหรับขับเคลื่อนความปลอดภัยในเชิงพื้นที่ให้แต่ละจังหวัด

1. ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัด พิจารณาอนุมัติให้ใช้เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเป็นเงินช่วยเหลือเงินอุดหนุน หรือค่าใช้จ่ายเพื่อการลดอุบัติเหตุตามโครงการหรือแผนงานของกรมการขนส่งทางบกหรือเป็นโครงการที่บูรณาการร่วมกับกรมการขนส่งทางบก วงเงินไม่เกิน 500,000 บาทต่อ 1 คำขอ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินให้นำระเบียบคณะกรรมการทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน พ.ศ. 2551 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรเงินช่วยเหลือ เงินอุดหนุน หรือค่าใช้จ่ายเพื่อการลดอุบัติเหตุตามโครงการหรือแผนงานของกรมการขนส่งทางบก มาบังคับใช้โดยอนุโลม

2. ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัดพิจารณาอนุมัติให้ใช้เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโดยให้สอดคล้องกับทิศทางยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ดังนี้

 2.1 Safety Vehicle คือ ควบคุม กำกับ ส่งเสริมดูแลยานพาหนะบนท้องถนนทุกประเภท โดยเฉพาะจักรยานยนต์ให้มีความสมบูรณ์ ปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่ทุกคน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ

2.2 Safety Culture คือ การปลูกฝังจิตสำนึก เสริมสร้างความรู้ ควบคุม และกำกับดูแลผ่านการยกระดับมาตรฐานการจัดทำใบอนุญาตขับรถทุกประเภท โดยเฉพาะใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์พร้อมทั้งการสร้างค่านิยมใหม่ของการมีใบขับขี่

2.3 Community-driven คือ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และรวมพลังกับภาครัฐอื่น ๆ หรือ ชุมชน/ท้องถิ่น โดยมีการบูรณาการร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนทุกประเภท โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์

3. การยื่นขอรับจัดสรรเงินกองทุนสำหรับขับเคลื่อนความปลอดภัยในเชิงพื้นที่ให้แต่ละจังหวัด ให้ยื่นคำขอตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ) ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดแต่ละจังหวัด เพื่อเสนอให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัด พิจารณาอนุมัติจัดสรร โดยในแต่ละไตรมาสให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัด รายงานผลการดำเนินการและการใช้จ่ายเงินให้คณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทราบ

Picture1

4. หนังสือแนวทางการจัดสรรเงินสำหรับขับเคลื่อนความปลอดภัยในเชิงพื้นที่ให้แต่ละจังหวัด

5. ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอ

    >>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<<

6. แบบฟอร์มแบบคำขอ

    >>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<<

 

 

 

 

 • ฮิต: 679

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.