เอกสารแนบการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2563

เอกสารแนบการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2563

าระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ :
เอกสารแนบวาระที่ 3.2 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 3.2 (2) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.1 เรื่องเพื่อพิจารณา :
เอกสารแนบวาระที่ 4.1.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 4.1.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2 การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (พันธกิจที่ 1)
 วาระที่ 4.2.1  ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ฮิต: 331

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.