เอกสารแนบการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2563

เอกสารแนบการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2563

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
เอกสารแนบวาระที่ 3.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 3.3 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 3.3 (2) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.1 การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (พันธกิจที่ 1) :
 วาระที่ 4.1.1 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2 การขอปรับระยะเวลาการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (พันธกิจที่ 3)
 วาระที่ 4..2.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ฮิต: 282

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.