เอกสารแนบการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการศึกษาวิจัยฯ ครั้งที่ 5/2563

เอกสารแนบการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการศึกษาวิจัยฯ ครั้งที่ 4/2563

วาระที่ 3.2 รายงานผลสรุปปิดโครงการด้านการศึกษาวิจัยเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (พันธกิจที่ 3) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
วาระที่ 3.2.1 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.2.1 (2) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.2.1 (3) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.1  การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (พันธกิจที่ 3)
วาระที่ 4.1.1  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.1.2  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.1.3  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.1.4  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.1.5  ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ฮิต: 295

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.