เอกสารแนบการประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 9/2562

เอกสารแนบการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 9/2562

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
เอกสารแนบวาระที่ 3.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การขอเปลี่ยนแปลงรายการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (พันธกิจที่ 1) :
เอกสารแนบวาระที่ 4.1  ดาวน์โหลดเอกสาร
4.2 การขอปรับระยะเวลาการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (พันธกิจที่ 1) :
เอกสารแนบวาระที่ 4.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
4.3 การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (พันธกิจที่ 1) :
4.3.1 กลยุทธ์ : การเสริมสร้างมาตรฐานการประกอบการและระบบการขนส่งอย่างปลอดภัย
เอกสารแนบวาระที่ 4.3.1 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
4.3.2 กลยุทธ์ : การยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง
เอกสารแนบวาระที่ 4.3.2 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 4.3.2 (2) ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 4.3.2 (3) ดาวน์โหลดเอกสาร
4.5  การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (พันธกิจที่ 4) (เพิ่มเติม)
เอกสารแนบวาระที่ 4.5 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 4.5 (2) ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ฮิต: 336

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.