เอกสารแนบการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการศึกษาวิจัยฯ ครั้งที่ 3/2563

เอกสารแนบการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการศึกษาวิจัยฯ ครั้งที่ 3/2563

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา :
เอกสารแนบวาระที่ 4.1.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 4.1.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2 การขอยกเลิกการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (พันธกิจที่ 3)
 วาระที่ 4.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.3 การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (พันธกิจที่ 3)
 วาระที่ 4.3.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.3.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.3.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.3.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ฮิต: 361

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.