เอกสารแนบการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2564

เอกสารแนบการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2564

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
วาระที่ 3.2  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.3  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 การขอเปลี่ยนแปลงรายการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน :
วาระที่ 4.1.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2  การขอเปลี่ยนแปลงรายการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (พันธกิจที่ 3) :
วาระที่ 4.2.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.4 การขอยกเลิกการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (พันธกิจที่ 1) :
วาระที่ 4.4.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.5 การขอปรับระยะเวลาการดำเนินโครงการด้านการศึกษาวิจัยเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (พันธกิจที่ ๓) :
วาระที่ 4.5.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.5.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.6 การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (พันธกิจที่ 1) :
วาระที่ 4.6.1 กลยุทธ์ที่ 2 : การเสริมสร้างมาตรฐานด้านการขับขี่อย่างปลอดภัย (1 โครงการ)
วาระที่ 4.6.1 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.6.2 กลยุทธ์ที่ 3 : เสริมสร้างมาตรฐานระบบการขนส่งทางถนนอย่างปลอดภัย (1 โครงการ)
วาระที่ 4.6.2 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.7 การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (พันธกิจที่ 2) :
วาระที่ 4.7.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.7.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ฮิต: 671

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.