เอกสารแนบการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการศึกษาวิจัยฯ ครั้งที่ 2/2564

เอกสารแนบการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการศึกษาวิจัยฯ ครั้งที่ 2/2564

วาระที่ 3.1  การขอปรับระยะเวลาการดำเนินโครงการด้านการศึกษาวิจัยเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (พันธกิจที่ 3)
วาระที่ 3.1.1  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.1.2  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.2 การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (พันธกิจที่ 3)
วาระที่ 3.2.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.2.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.2.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.2.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.2.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ฮิต: 780

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.