เอกสารแนบการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2564

เอกสารแนบการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2564

วาระที่ 3.2 ตัวชี้วัดที่ 4.2 การตรวจสอบภายใน
วาระที่ 3.2  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.3 การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (พันธกิจที่ 1) :
กลยุทธ์ที่ 2 : การเสริมสร้างมาตรฐานด้านการขับขี่รถอย่างปลอดภัย (2 โครงการ)
วาระที่ 3.3.1 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.3.1 (2) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.3.2  กลยุทธ์ที่ 3 : การเสริมสร้างมาตรฐานระบบการขนส่งทางถนนอย่างปลอดภัย (2 โครงการ)
วาระที่ 3.3.2 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.3.2 (2) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.5 การขอยกเลิกโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (พันธกิจที่ 1) :
วาระที่ 3.5.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.5.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.6 การขอปรับระยะเวลาการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (พันธกิจที่ 1) :
วาระที่ 3.6.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.7 การขอเปลี่ยนแปลงรายการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (พันธกิจที่ 1) :
วาระที่ 3.7.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.8 การขอเปลี่ยนแปลงรายการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (พันธกิจที่ 1) :
วาระที่ 3.8.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.8.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
วาระที่ 4.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ฮิต: 985

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.