เอกสารแนบการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2563

เอกสารแนบการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2563

าระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เอกสารแนบวาระที่ 2.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 2.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
เอกสารแนบวาระที่ 3.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 3.3 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 3.3 (2) ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 3.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 3.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.1 การขอเปลี่ยนแปลงรายการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (พันธกิจที่ 1) :
 วาระที่ 4.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2 การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (พันธกิจที่ 1) :
 วาระที่ 4.2.1 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.3 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน :
 วาระที่ 4.3 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.3 (2) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ฮิต: 339

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.