เอกสารแนบการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการศึกษาวิจัยฯ ครั้งที่ 4/2563

เอกสารแนบการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการศึกษาวิจัยฯ ครั้งที่ 4/2563

วาระที่ 3.2  รายงานผลสรุปปิดโครงการ
เอกสารแนบวาระที่ 3.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
 วาระที่ 4.1 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.1 (2)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2.1 การขอปรับระยะเวลาการดำเนินโครงการด้านการศึกษาวิจัยเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโลน่า (Covid-19) (พันธกิจที่ ๓)
วาระที่ 4.2.1 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2.1 (2) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2.1 (3) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2.1 (4) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2.2 การขอปรับระยะเวลาการดำเนินโครงการด้านการศึกษาวิจัยเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เนื่องจากการดำเนินงานไม่แล้วเสร็จตามเวลา
ที่กำหนด (พันธกิจที่ ๓)
วาระที่ 4.2.2 (1)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2.2 (2)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.3 การขอยกเลิกการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (พันธกิจที่ 3)
วาระที่ 4.3.1  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.3.2  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.3.3  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.4 การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (พันธกิจที่ 3)
วาระที่ 4.4.1  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.4.2  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.4.3  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.4.4  ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ฮิต: 318

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.