เอกสารแนบการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 7/2563

เอกสารแนบการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 7/2563

วาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
 วาระที่ 2.2  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 2.3 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 2.3 (2)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.1.1 การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (พันธกิจที่ 1)
วาระที่ 3.1.1 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.1.2 การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (พันธกิจที่ 3)
วาระที่ 3.1.2 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.1.2 (2) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.1.2 (3) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.2  การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วาระที่ 3.2 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.2 (2) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.2 (3) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.2 (4) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.2 (5) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.3 การจัดสรรเงินให้อนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัด สำหรับดำเนินโครงการ
ด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่
วาระที่ 3.3 (1)   ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.3 (2)   ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.3 (3)   ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.3 (4)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.3 (5)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.4 การจัดทำร่างตัวชี้วัดตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี 2564
วาระที่ 3.4 (1)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.4 (2) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.4 (3) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.5  ร่างระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน พ.ศ. …
วาระที่ 3.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ฮิต: 385

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.