เอกสารแนบการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 8/2563

เอกสารแนบการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 8/2563

วาระที่ 4.2  การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (พันธกิจที่ 1) :
วาระที่ 4.2.1  กลยุทธ์ : การเสริมสร้างมาตรฐานด้านความมั่นคงแข็งแรงของยานพาหนะ (1 โครงการ)
วาระที่ 4.2.1 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.2.2  กลยุทธ์ : การยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง (3 โครงการ)
วาระที่ 4.2.2 (1)   ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2.2 (2)   ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2.2 (3)   ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.2.3  กลยุทธ์ : การขับเคลื่อนความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในเชิงพื้นที่ (3 โครงการ)
วาระที่ 4.2.3 (1)   ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2.3 (2)   ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2.3 (3)   ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ฮิต: 397

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.