เอกสารแนบการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2563

เอกสารแนบการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2563

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
เอกสารแนบวาระที่ 3.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 3.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 3.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
 วาระที่ 4.1.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.2.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.2.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 5.1 การขอปรับระยะเวลาการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน :
 วาระที่ 5.1.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 5.2 การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :
5.2.1.1 กลยุทธ์ : การเสริมสร้างมาตรฐานด้านการขับขี่รถอย่างปลอดภัย
วาระที่ 5.2.1.1 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
5.2.1.2 กลยุทธ์ : การยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง
วาระที่ 5.2.1.2 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
5.2.2 การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (พันธกิจที่ 3) :
วาระที่ 5.2.2 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 5.3 การอุทธรณ์ตัวชี้วัดและขอปรับเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วาระที่ 5.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 5.4 การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วาระที่ 5.4.1 (1)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 5.4.1 (2)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 5.4.1 (3)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 5.4.2  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 5.4.3  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 5.4.4 (1)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 5.4.4 (2)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 5.4.5 (1)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 5.4.5 (2)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 5.4.6 (1)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 5.4.6 (2)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 5.5 การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำหรับดำเนินโครงการด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่
วาระที่ 5.5 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 5.5 (2) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 5.5 (3) ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ฮิต: 382

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.