เอกสารแนบการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2564

เอกสารแนบการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2564

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
วาระที่ 3.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.1 แผนการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
วาระที่ 4.1  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2  การขอเปลี่ยนแปลงรายการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (พันธกิจที่ 1) :
 วาระที่ 4.2.1  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.3  การขอยกเลิกการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (พันธกิจที่ 1) :
วาระที่ 4.3.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.3.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.4  การขอยกเลิกการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (พันธกิจที่ 1) :
วาระที่ 4.4.1  ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.5  การขอปรับระยะเวลาการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (พันธกิจที่ 1) :
วาระที่ 4.5.1  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.5.2  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.5.3  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.5.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.5.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.5.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.6  การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (พันธกิจที่ 1) :
  วาระที่ 4.6 1 กลยุทธ์ที่ 2 : การเสริมสร้างมาตรฐานด้านการขับขี่อย่างปลอดภัย (5 โครงการ)
วาระที่ 4.6.1 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.6.1 (2) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.6.1 (3) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.6.1 (4) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.6.1 (5) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.6.2 กลยุทธ์ที่ 3 : เสริมสร้างมาตรฐานระบบการขนส่งทางถนนอย่างปลอดภัย (2 โครงการ)
วาระที่ 4.6.2 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.6.2 (2) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.6 3  กลยุทธ์ที่ 7 : การขับเคลื่อนความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในเชิงพื้นที่ (1 โครงการ)
วาระที่ 4.6.3 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ฮิต: 792

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.