เอกสารแนบการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2563

เอกสารแนบการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2563

าระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ :
เอกสารแนบวาระที่ 3.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 3.3 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 3.3 (2) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.1 เรื่องเพื่อพิจารณา :
เอกสารแนบวาระที่ 4.1.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 4.1.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2 การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (พันธกิจที่ 1)
วาระที่  4.2.1 กลยุทธ์ : การเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
 วาระที่ 4.2.1 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.2.1 (2) ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.2.1 (3) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่  4.2.2 กลยุทธ์ : การเสริมสร้างมาตรฐานด้านการขับขี่รถอย่างปลอดภัย
วาระที่ 4.2.2 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2.2 (2) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่  4.2.3 กลยุทธ์ : การเสริมสร้างมาตรฐานการประกอบการและระบบการขนส่งอย่างปลอดภัย
วาระที่ 4.2.3 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2.4 กลยุทธ์ : การยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง
วาระที่ 4.2.4 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2.5 กลยุทธ์ : การประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
วาระที่ 4.2.5 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2.5 (2) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2.6 กลยุทธ์ : การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน
วาระที่ 4.2.6 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2.7 กลยุทธ์ : การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารแผนงานโครงการด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
วาระที่ 4.2.7 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ฮิต: 357

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.