เอกสารแนบการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2564

เอกสารแนบการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2564

 

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 3.1 การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (พันธกิจที่ 1) :
วาระที่ 3.1.1 กลยุทธ์ที่ 2 : การเสริมสร้างมาตรฐานระบบการขนส่งทางถนนอย่างปลอดภัย (1 โครงการ)
วาระที่ 3.1.1 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.1.2 กลยุทธ์ที่ 3 : การเสริมสร้างมาตรฐานระบบการขนส่งทางถนนอย่างปลอดภัย (5 โครงการ)
วาระที่ 3.1.2 (1)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.1.2 (2)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.1.2 (3)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.1.2 (4)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.1.2 (5)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.1.3 กลยุทธ์ที่ 4 : การยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง (1 โครงการ)
 วาระที่ 3.1.3 (1)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.1.4 กลยุทธ์ที่ 6 : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัย (1 โครงการ)
วาระที่ 3.1.4 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 3.2 การขอยกเลิกโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (พันธกิจที่ 1) :
วาระที่ 3.2.1  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.2.2  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.2.3  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.3  การขอเปลี่ยนแปลงรายการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (พันธกิจที่ 1) :
วาระที่ 3.3.1  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.3.2  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.4  การขอเปลี่ยนแปลงรายการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (พันธกิจที่ 1) :
วาระที่ 3.4.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.4.2 ดาวน์โหลดเอกสาร

วาระที่ 3.4.3

ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.4.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.5 การขอปรับระยะเวลาการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (พันธกิจที่ 1) :
วาระที่ 3.5.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.5.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.5.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.6 การขอปรับระยะเวลาการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (พันธกิจที่ 1) :
วาระที่ 3.6.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.6.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.6.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.6.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.6.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.7 ขอปรับสัดส่วนกรอบวงเงินงบประมาณของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) :
วาระที่ 3.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ฮิต: 696

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.