เอกสารแนบการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2562

เอกสารแนบการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 7/2562

าระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ :
เอกสารแนบวาระที่ 3.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 3.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 3.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.1 การขอปรับระยะเวลาการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน :
เอกสารแนบวาระที่ 4.1.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 4.1.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 4.1.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 4.1.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 4.1.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2 การขอเปลี่ยนแปลงรายการสำหรับดำเนินโครงการด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (พันธกิจที่ 1) :
เอกสารแนบวาระที่ 4.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.3 การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (พันธกิจที่ 1)
 วาระที่ 4.3.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.3.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.3.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.4 การดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4.2 การตรวจสอบภายใน กรณีที่ 2 ทุนหมุนเวียนที่ใช้หน่วยตรวจสอบภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด
 วาระที่ 4.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.5 รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2561
 วาระที่ 4.5 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.5 (2) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.6 การดำเนินการเกี่ยวกับลูกหนี้ค้างชำระส่วนต่างจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีจำนวนทุนทรัพย์ไม่คุ้มค่าใช้จ่ายในการฟ้องคดี
 วาระที่ 4.6.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.6.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ฮิต: 401

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.