โครงการ (สำหรับต่างจังหวัด)

รายละเอียดชื่อโครงการ

โครงการเพื่อลดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์
631073 โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถจักรยานยนต์สาธารณะ จังหวัดปราจีนบุรี (2563) จัดอบรม และจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะให้ถูกต้องตามกฎหมาย ดาวน์โหลดเอกสาร

621065 โครงการผลิตสื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแก่กลุ่มแรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา เมียนมาร์ และ สปป.ลาว (2562)

 ผลิตหนังสือคู่มือการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยให้แก่กลุ่มแรงงานต่างด้าว ดาวน์โหลดเอกสาร

621037 โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ (2562)

 อบรมเยาวชนในสถานศึกษาด้านเสริมสร้างความรู้ทักษะการขับขี่รถอย่างถูกต้องและปลอดภัย ความรู้เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ ดาวน์โหลดเอกสาร

621078 โครงการด่านชุมชนเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดขอนแก่น (2562)

 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมกำกับดูแลชุมชน 2. จัดอบรมผู้นำชุมชนเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติงานด่านชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
621034 โครงการขนส่งสัญจรสอนน้องขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องปลอดภัย (2562)  อบรมนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มความรู้และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน ดาวน์โหลดเอกสาร

621036 โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้และจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ (Safe Lives & Sense Driving) (2562)

 อบรมการขับขี่รถอย่างถูกต้อง ความรู้เกี่ยวกับรถและการบำรุงรักษารถ ฝึกทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้กับนักเรียนนักศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
โครงการเสริมสร้างมาตรฐานความแข็งแรงของยานพาหนะ
โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  ออกหน่วยเคลื่อนที่โดยใช้รถโมบายในการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การขับรถอย่างปลอดภัย และมารยาทในการขับรถและให้บริการประชาชน  ดาวน์โหลดเอกสาร
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถ (เกี่ยวกับห้องอบรมและสนามทดสอบ)  เพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถ ดาวน์โหลดเอกสาร

โครงการเสริมสร้างมาตรฐานในการขับขี่

641075 โครงการรถเกษตรกรรมปลอดภัย ห่วงใยผู้ใช้รถใช้ถนนจังหวัดพิษณุโลก (2564)  1. อบรมกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก รถยนต์ ทางหลวง การขับรถอย่างปลอดภัย มีจิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ และการปฏิบัติเมื่อ   เกิดเหตุฉุกเฉิน และการให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล ทดสอบ E-exam และทดสอบขับรถ เพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถใช้งานเกษตรกรรม  2.ตรวจเช็คสภาพรถ ปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ดี และติดแผ่นสะท้อนแสงที่ตัวรถ ดาวน์โหลดเอกสาร

641076 โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถสำหรับรถบรรทุกและรถโดยสารขนาดใหญ่ (2564)

การอบรม หลักสูตร 1 เดือน จำนวน 3 รุ่น ดาวน์โหลดเอกสาร

641077 โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน จังหวัดนครปฐม (2564)

1. สัมมนาผู้บริหาร หรือผู้รับผิดชอบควบคุม กำกับดูแล รถรับส่งนักเรียน ของสถานศึกษา 2.อบรมพนักงานขับรถ  ดาวน์โหลดเอกสาร
641088 โครงการจังหวัดเลยร่วมใจ เสริมสร้างความปลอดภัยรถบริการนักท่องเที่ยว (2564) จัดการอบรมพนักงานขับรถบริการนักท่องเที่ยว  ดาวน์โหลดเอกสาร
641090 โครงการบูรณาการตรวจสารเสพติดให้โทษพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ (2564) บูรณาร่วมกับสธ. และกองบังคับการตำรวจภูธรในตั้งจุดตรวจสารเสพติดพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ  ดาวน์โหลดเอกสาร

631071 โครงการจังหวัดเลยร่วมใจ เสริมสร้างความปลอดภัยรถบริการนักท่องเที่ยว (2563)

จัดการอบรมพนักงานขับรถบริการนักท่องเที่ยว

 ดาวน์โหลดเอกสาร
631077 โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยรถกู้ชีพยุค Thailand 4.0 (2563)  อบรมพนักงานขับรถกู้ชีพและผู้รับผิดชอบ  ดาวน์โหลดเอกสาร
631072 โครงการเสริมสร้างมาตรฐานการขับรถอย่างปลอดภัยในกลุ่มผู้ขับรถบรรทุกบนเส้นทางสาย 304 (2563)  จัดทำสื่อวีดีทัศน์ และอบรมผู้ประกอบการขนส่งและคนขับรถ เรื่อง “เทคนิคการขับรถบรรทุกในเส้นทางสาย 304 อย่างปลอดภัย  ดาวน์โหลดเอกสาร
631064 โครงการเสริมสร้างศักยภาพพนักงานขับรถของหน่วยงานราชการจังหวัดลำปาง (2563)  อบรมพนักงานขับรถของหน่วยงานราชการ  ดาวน์โหลดเอกสาร
621053 โครงการ พัฒนาบุคลากรด้านการขนส่งทางถนนด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของจังหวัดนนทบุรี (2562)  

อบรมเพื่อให้ความรู้เรื่องกฎหมายอย่างถูกต้อง ปลุกจิตสำนึกความปลอดภัย แก่ บุคลากรด้านการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ

 ดาวน์โหลดเอกสาร
 

621054 โครงการพัฒนาและส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จังหวัดเพชรบุรี (2562)

 อบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกไม่ประจำทาง   ดาวน์โหลดเอกสาร
 

621118 โครงการสร้างมาตรฐานการขับรถอย่างปลอดภัยในกลุ่มผู้ขับรถบัสโดยสารบนเส้นทางภูเขาในจังหวัดภูเก็ต (2562)

 จัดทำสื่อวีดีทัศน์ และอบรมผู้ประกอบการ เรื่อง “เทคนิคการขับรถบัสโดยสารในเส้นทางเขาป่าตอง จังหวัดภูเก็ตอย่างปลอดภัย  ดาวน์โหลดเอกสาร
621042 โครงการเสริมทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้ผู้สอบขับรถ (Clinic E-driving and safety confidence) (2562)

จัดอบรมเสริมความรู้ทักษะการขับขี่รถอย่างถูกต้องและปลอดภัย ความรู้เกี่ยวกับรถและการบำรุงรักษารถ รวมทั้งฝึกทักษะการขับขี่รถยนต์ในสนามทดสอบจำลอง ให้กับผู้สอบขับรถไม่ผ่าน 3 ครั้ง ขึ้นไป

 ดาวน์โหลดเอกสาร

621044 โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจสภาพรถที่ใช้งานเกษตรกรรม (2562)

อบรมเรื่องกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกและหลักการขับขี่ปลอดภัย พร้อมตรวจสภาพรถที่ใช้ในการเกษตรกรรม  ดาวน์โหลดเอกสาร

621046 โครงการ “The Hero Driver @ Zero Accident” (2562)

จัดอบรมพนักงานขับรถสาธารณะ

 ดาวน์โหลดเอกสาร

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัย

641094 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการจราจรในเด็กปฐมวัย เพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (Traffic Learning For Kids) (2564)

 สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและฝึกทักษะการขับขี่รถภายในสนามจราจรจำลองให้แก่นักเรียนในระดับอนุบาล 3 ถึงประถมศึกษาปีที่ 3  ดาวน์โหลดเอกสาร
641095 โครงการเมืองจราจรจำลอง สอนน้องใช้รถใช้ถนน (2564)  จัดอบรมเพื่อให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน เยาวชนและในศูนย์การเรียนรู้เมืองจราจรจำลอง ดาวน์โหลดเอกสาร

641096 โครงการสัญจรความปลอดภัย ห่วงใยผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก (2564)

จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนให้แก่ผู้สูงอายุ  ดาวน์โหลดเอกสาร

641097 โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี (2564)

จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน  ดาวน์โหลดเอกสาร

โครงการขับเคลื่อนความปลอดภัยเชิงพื้นที่

641098 โครงการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิตอลในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดกระบี่ (2564)

 อบรมให้ความรู้แกนนำเครือข่ายของแต่ละตำบลในพื้นที่เสี่ยง เพื่อให้สามารถไปอบรมเสริมสร้างทักษะ ความรู้แก่เด็กและเยาวชน ดาวน์โหลดเอกสาร
641102 โครงการวิเคราะห์จุดเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดมุกดาหาร (2564)

จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆภายในจังหวัดเพื่อวิเคราะห์จุดเสี่ยง พร้อมจัดทำรายงาน

 ดาวน์โหลดเอกสาร
621070 โครงการส่งเสริมการจัดตั้งชมรมขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา (2562) จัดตั้งชมรมขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา อบรมให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัย และจัดประกวดการจัดโครงการ/กิจกรรมของชมรมฯ  ดาวน์โหลดเอกสาร
611032 โครงการชุมชนปลอดอุบัติเหตุ ในเขตเมืองและ ในท้องที่ ทุรกันดาร จังหวัดนราธิวาส (2562) จัดฝึกอบรมเยาวชนและประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบจราจรที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องและปลอดภัย  ดาวน์โหลดเอกสาร
621076 โครงการสร้างเครือข่ายความปลอดภัยในชุมชน (Network Safety Area) (2562) อบรมเครือข่ายความปลอดภัยในชุมชน เพื่อระดมความคิดเห็นและขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการใช้รถใช้ถนนและการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนร่วมกัน  ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ฮิต: 7000

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.