เอกสารแนบการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2564

เอกสารแนบการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2564

(หากท่านต้องการดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด) กรุณากดที่  >>>>>  ดาวน์โหลดเอกสาร

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 3.1 การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (พันธกิจที่ 1) :
วาระที่ 3.1.1 รายจ่ายประจำตามแผนงานด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :
วาระที่ 3.1.1.1  กลุ่มจ้างเหมาบริการรายบุคคล (12 กลุ่มโครงการ)
วาระที่ 3.1.1.1 (1.1 - 1.14) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.1.1.1 (2.1 - 2.4)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.1.1.1 (3)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.1.1.1 (4)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.1.1.1 (5)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.1.1.1 (6)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.1.1.1 (7) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.1.1.1 (8) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.1.1.1 (9) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.1.1.1 (10) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.1.1.1 (11) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.1.1.1 (12) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.1.1.2 กลุ่มยานพาหนะ และน้ำมันเชื้อเพลิง (2 กลุ่มโครงการ)
วาระที่ 3.1.1.2 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.1.1.2 (2) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.1.1.3 กลุ่มบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย (4 กลุ่มโครงการ)
วาระที่ 3.1.1.3 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.1.1.3 (2) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.1.1.3 (3) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.1.1.3 (4) ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 3.1.1.4 กลุ่มบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์เทคโนโลยี และอินเตอร์เน็ต (2 กลุ่มโครงการ)
วาระที่ 3.1.1.4 (1)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.1.1.4 (2)  ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ฮิต: 825

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.