เอกสารแนบการประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 8/2562

เอกสารแนบการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2562

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
เอกสารแนบวาระที่ 3.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.2 การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (พันธกิจที่ 1) 
3.2.1 กลยุทธ์ : การเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 3 กลุ่มโครงการ (3 โครงการย่อย)
เอกสารแนบวาระที่ 3.2.1 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 3.2.1 (2) ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 3.2.1 (3) ดาวน์โหลดเอกสาร
3.2.2 กลยุทธ์ : การเสริมสร้างมาตรฐานด้านการขับขี่รถอย่างปลอดภัย 4 กลุ่มโครงการ (21 โครงการย่อย)
เอกสารแนบวาระที่ 3.2.2 (1.1 - 1.2) ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 3.2.2 (2) ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 3.2.2 (3) ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 3.2.2 (4.1 - 4.17) ดาวน์โหลดเอกสาร
3.2.3 กลยุทธ์ : การเสริมสร้างมาตรฐานการประกอบการและระบบการขนส่งอย่างปลอดภัย 4 กลุ่มโครงการ (9 โครงการย่อย)
เอกสารแนบวาระที่ 3.2.3 (1.1 - 1.6) ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 3.2.3 (2) ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 3.2.3 (3) ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 3.2.3 (4) ดาวน์โหลดเอกสาร
3.2.4 กลยุทธ์ : การยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง 2 กลุ่มโครงการ (3 โครงการย่อย)
เอกสารแนบวาระที่ 3.2.4 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 3.2.4 (2.1 - 2.2) ดาวน์โหลดเอกสาร
3.2.5  กลยุทธ์ : การขับเคลื่อนเครือข่ายด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 2 กลุ่มโครงการ (2 โครงการย่อย)
เอกสารแนบวาระที่ 3.2.5 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 3.2.5 (2) ดาวน์โหลดเอกสาร
3.2.6  กลยุทธ์ : การเสริมสร้างมาตรฐานด้านความมั่นคงแข็งแรงของยานพาหนะ 1 กลุ่มโครงการ
เอกสารแนบวาระที่ 3.2.6 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ฮิต: 367

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.