เอกสารแนบการประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 7/2562

เอกสารแนบการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2562

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
เอกสารแนบวาระที่ 3.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
าระที่ 4.1 การขอยกเลิกการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับดำเนินโครงการด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (พันธกิจที่ 1)
เอกสารแนบวาระที่ 4.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2 การขอปรับระยะเวลาการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (พันธกิจที่ 1)
เอกสารแนบวาระที่ 4.2.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 4.2.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 4.2.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 4.2.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 4.2.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 4.2.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 4.2.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.3 การขอยกเลิกการจัดสรรเงินกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับดำเนินโครงการและขอรับจัดสรรเงินกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แทน (พันธกิจที่ 1)
เอกสารแนบวาระที่ 4.3 แบบคำขอ ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 4.3  TOR ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.4 การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (พันธกิจที่ 1) 
เอกสารแนบวาระที่ 4.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.5 การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (พันธกิจที่ 1) 
4.5.1 กลยุทธ์ : การเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 3 กลุ่มโครงการ (3 โครงการย่อย)
เอกสารแนบวาระที่ 4.5.1 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 4.5.1 (2) ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 4.5.1 (3) ดาวน์โหลดเอกสาร
4.5.2 กลยุทธ์ : การเสริมสร้างมาตรฐานด้านการขับขี่รถอย่างปลอดภัย 4 กลุ่มโครงการ (21 โครงการย่อย)
เอกสารแนบวาระที่ 4.5.2 (1.1 - 1.2) ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 4.5.2 (2) ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 4.5.2 (3) ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 4.5.2 (4.1 - 4.17) ดาวน์โหลดเอกสาร
4.5.3 กลยุทธ์ : การเสริมสร้างมาตรฐานการประกอบการและระบบการขนส่งอย่างปลอดภัย 4 กลุ่มโครงการ (9 โครงการย่อย)
เอกสารแนบวาระที่ 4.5.3 (1.1 - 1.6) ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 4.5.3 (2) ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 4.5.3 (3) ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 4.5.3 (4) ดาวน์โหลดเอกสาร
4.5.4 กลยุทธ์ : การยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง 3 กลุ่มโครงการ (4 โครงการย่อย)
เอกสารแนบวาระที่ 4.5.4 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 4.5.4 (2.1 - 2.2) ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 4.5.4 (3) ดาวน์โหลดเอกสาร
4.5.5  กลยุทธ์ : รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน 1 กลุ่มโครงการ
เอกสารแนบวาระที่ 4.5.5 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
4.5.6  กลยุทธ์ : การขับเคลื่อนเครือข่ายด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 2 กลุ่มโครงการ (2 โครงการย่อย)
เอกสารแนบวาระที่ 4.5.6 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 4.5.6 (2) ดาวน์โหลดเอกสาร
4.5.7  กลยุทธ์ : การเสริมสร้างมาตรฐานด้านความมั่นคงแข็งแรงของยานพาหนะ 1 กลุ่มโครงการ
เอกสารแนบวาระที่ 4.5.7 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ฮิต: 326

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.