เอกสารแนบการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2563

เอกสารแนบการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2563

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
เอกสารแนบวาระที่ 3.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 3.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 3.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 3.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนบวาระที่ 3.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2.1 การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (พันธกิจที่ 1)
 วาระที่ 4.2.1 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2.2 การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (พันธกิจที่ 3)
 วาระที่ 4.2.2 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.2.2 (2) ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.2.2 (3) ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.2.2 (4) ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.2.2 (5) ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.2.2 (6) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.3.1 การขอปรับระยะเวลาการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (พันธกิจที่ 1)
 วาระที่ 4.3.1 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.3.1 (2) ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.3.1 (3) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.3.2 การขอปรับระยะเวลาการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (พันธกิจที่ 3)
วาระที่ 4.3.2 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.3.2 (2) ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ฮิต: 378

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.