เอกสารแนบการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 7/2563

เอกสารแนบการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 7/2563

วาระที่ 4.1 การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (พันธกิจที่ 1) :
วาระที่ 4.1.1  กลยุทธ์ : การเสริมสร้างมาตรฐานด้านความมั่นคงแข็งแรงของยานพาหนะ (1 โครงการ)
วาระที่ 4.1.1 (1)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.1.2  กลยุทธ์ : การเสริมสร้างมาตรฐานด้านความมั่นคงแข็งแรงของยานพาหนะ (1 โครงการ)
วาระที่ 4.1.2 (1.1 - 1.10)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.1.2 (1.11 - 1.21)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่  4.1.2 (2)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่  4.1.2 (3)  ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.1.3  กลยุทธ์ : เสริมสร้างมาตรฐานระบบการขนส่งทางถนนอย่างปลอดภัย (13 โครงการ)
วาระที่ 4.1.3 (1.1 - 1.11)   ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.1.3 (2)   ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.1.3 (3)   ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.1.4  กลยุทธ์ : การยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง (2 โครงการ)
วาระที่ 4.1.4 (1)   ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.1.4 (2)   ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.1.5 กลยุทธ์ : การประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง (1 โครงการ)
วาระที่ 4.1.5 (1)   ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.1.6 กลยุทธ์  :  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัย   (1 โครงการ) 
วาระที่ 4.1.6 (1)   ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.1.7 กลยุทธ์ : การขับเคลื่อนความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในเชิงพื้นที่ (5 โครงการ)
วาระที่ 4.1.7 (1)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.1.7 (2)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.1.7 (3)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.1.7 (4)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.1.7 (5)  ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ฮิต: 483

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.