เอกสารแนบการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2563

เอกสารแนบการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2563

วาระที่ 3  เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1.1 กลยุทธ์ : การเสริมสร้างมาตรฐานด้านการขับขี่รถอย่างปลอดภัย
 วาระที่ 3.1.1 (1.1) -   วาระที่ 3.1.1 (1.10) ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 3.1.1 (1.11) -   วาระที่ 3.1.1 (1.20) ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 3.1.1 (1.21) -   วาระที่ 3.1.1 (1.30) ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 3.1.1 (1.31) -   วาระที่ 3.1.1 (1.40) ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 3.1.1 (1.41) -   วาระที่ 3.1.1 (1.52) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.1.1 (2) เกี่ยวกับห้องอบรม รวม 18 โครงการ
วาระที่ 3.1.1 (2.53)  - วาระที่ 3.1.1 (2.61) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.1.1 (2.62)  - วาระที่ 3.1.1 (2.70) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.1.1 (3) เกี่ยวกับสนามทดสอบ รวม 6 โครงการ
วาระที่ 3.1.1 (3.71)  - วาระที่ 3.1.1 (3.76) ดาวน์โหลดเอกสาร
3.1.2 กลยุทธ์ : การเสริมสร้างมาตรฐานด้านความมั่นคงแข็งแรงของยานพาหนะ
วาระที่ 3.1.2 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.1.2 (2) ดาวน์โหลดเอกสาร
3.1.3 กลยุทธ์ : การประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
วาระที่ 3.1.3 (1)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.1.3 (2)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.1.3 (3)  ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ฮิต: 507

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.