เอกสารแนบการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2564

เอกสารแนบการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2564

วาระที่ 2.1 การขอยกเลิกโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (พันธกิจที่ 1) :
วาระที่ 2.1.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 2.1.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 2.2 การขอปรับระยะเวลาการด้าเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (พันธกิจที่ 1) :
วาระที่ 2.2.1 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 2.2.1 (2) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 2.2.1 (3) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 2.3  การขอเปลี่ยนแปลงรายการด้าเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (พันธกิจที่ 1) :
วาระที่ 2.3.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 2.3.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 2.4 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 มาตรา 17
วาระที่ 2.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.1.1  รายจ่ายประจำตามแผนงานด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (พันธกิจที่ 1) :
วาระที่ 3.1.1.1  กลุ่มจ้างเหมาบริการรายบุคคล (7 กลุ่มโครงการ)
วาระที่ 3.1.1.1 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.1.1.1 (2) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.1.1.1 (3) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.1.1.1 (4) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.1.1.1 (5) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.1.1.1 (6) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.1.1.1 (7) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.1.2 กลุ่มยานพาหนะ และน้ำมันเชื้อเพลิง (2 กลุ่มโครงการ)
วาระที่ 3.1.1.2 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.1.1.2 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.1.1.3 กลุ่มบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย (4 กลุ่มโครงการ)
วาระที่ 3.1.1.3 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.1.1.3 (2) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.1.1.3 (3) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.1.1.3 (4) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.1.1.4  กลุ่มบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์เทคโนโลยี และอินเตอร์เน็ต (2 กลุ่มโครงการ)
วาระที่ 3.1.1.4 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.1.1.4 (2) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่  4  เรื่องเพื่อทราบ
วาระที่ 4.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ฮิต: 633

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.