เอกสารแนบการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2563

เอกสารแนบการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2563

าระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ :
เอกสารแนบวาระที่ 3.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.1 เรื่องเพื่อพิจารณา :
เอกสารแนบวาระที่ 4.1.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2 การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (พันธกิจที่ 1)
4.2.1 กลยุทธ์ : การเสริมสร้างมาตรฐานด้านการขับขี่รถอย่างปลอดภัย
 วาระที่ 4.2.1.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2.1.2 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2.1.2 (2) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2.1.2 (3) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2.1.2 (4)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2.1.2 (5)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2.1.2 (6)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2.1.2 (7)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2.1.2 (8)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2.1.2 (9)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2.1.2 (10)  ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.2.1.2 (11)  ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.2.1.2 (12)  ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.2.1.2 (13)  ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.2.1.2(14)  ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.2.1.2 (15)  ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.2.1.2 (16)  ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.2.1.2 (17)  ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.2.1.2 (18)  ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.2.1.2 (19)  ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.2.1.2 (20)  ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.2.1.2 (21)  ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.2.1.2 (22)  ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.2.1.2 (23)  ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.2.1.2 (24)  ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.2.1.2 (25)  ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.2.1.2 (26)  ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.2.1.2 (27)  ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.2.1.2 (28)  ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.2.1.2 (29)  ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.2.1.2 (30)  ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.2.1.2 (31)  ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.2.1.2 (32)  ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.2.1.2 (33)  ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.2.1.2 (34)  ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.2.1.2 (35) ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.2.1.2 (36) ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.2.1.2 (37) ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.2.1.2 (38) ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.2.1.2 (39) ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.2.1.2 (40) ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.2.1.2 (41) ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.2.1.2 (42) ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.2.1.2 (43) ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.2.1.2 (44) ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.2.1.2 (45) ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.2.1.2 (46) ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.2.1.2 (47) ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.2.1.2 (48) ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.2.1.2 (49) ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.2.1.2 (50) ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.2.1.2 (51) ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.2.1.2 (52) ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.2.1.2 (53) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2.1.2 (54) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2.1.2 (55) ดาวน์โหลดเอกสาร
4.2.2 กลยุทธ์ : การเสริมสร้างมาตรฐานด้านความมั่นคงแข็งแรงของยานพาหนะ
วาระที่ 4.2.2 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2.2 (2) ดาวน์โหลดเอกสาร
4.2.3 กลยุทธ์ : การเสริมสร้างมาตรฐานการประกอบการและระบบการขนส่งอย่างปลอดภัย
วาระที่ 4.2.3 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
4.2.4 กลยุทธ์ : การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน
วาระที่ 4.2.4 (1)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2.4 (2)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2.4 (3)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2.4 (4)  ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ฮิต: 559

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.