เอกสารแนบการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2563

 

เอกสารแนบการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 6/2563

วาระที่ 3  เรื่องเพื่อทราบ
 วาระที่ 3.2 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 3.2 (2)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 5.1 การขอปรับระยะเวลาการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (พันธกิจที่ 1) :
วาระที่ 5.1.1  - วาระที่ 5.1.7  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 5.2 การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (พันธกิจที่ 1) : ดาวน์โหลดเอกสาร
          วาระที่ 5.2.1.1  กลุ่มจ้างเหมาบริการรายบุคคล (14 กลุ่มโครงการ)
วาระที่ 5.2.1.1 (1) กลุ่มโครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สขจ. 14 แห่ง) (14 โครงการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 5.2.1.1 (2) กลุ่มโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์สอนขับรถบรรทุกขนาดใหญ่และการบริหารงานโรงเรียนการขนส่งของกรมการขนส่งทางบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สขจ. 4 แห่ง) (4 โครงการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 5.2.1.1 (3)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 5.2.1.1 (4)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 5.2.1.1 (5)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 5.2.1.1 (6)   ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 5.2.1.1 (7)   ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 5.2.1.1 (8)   ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 5.2.1.1 (9)   ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 5.2.1.1 (10)   ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 5.2.1.1 (11)   ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 5.2.1.1 (12)   ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 5.2.1.1 (13)   ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 5.2.1.1 (14)   ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 5.2.1.2 กลุ่มบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย (2 กลุ่มโครงการ)
วาระที่ 5.2.1.2 (1)   ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 5.2.1.2 (2)   ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 5.2.1.3 กลุ่มบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์เทคโนโลยี และอินเตอร์เน็ต (2 กลุ่มโครงการ)
วาระที่ 5.2.1.3 (1)   ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 5.2.1.3 (2)   ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 5.2.2 แผนงานด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :
     วาระที่ 5.2.2.1 กลยุทธ์ : การเสริมสร้างมาตรฐานด้านความมั่นคงแข็งแรงของยานพาหนะ (8 โครงการ)
วาระที่ 5.2.2.1 (1)   ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 5.2.2.1 (2)   ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 5.2.2.1 (3)   ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 5.2.2.1 (4.1)   ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 5.2.2.1 (4.2)   ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 5.2.2.1 (4.3)   ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 5.2.2.1 (4.4)   ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 5.2.2.1 (4.5)   ดาวน์โหลดเอกสาร
     วาระที่ 5.2.2.2 กลยุทธ์ : การเสริมสร้างมาตรฐานด้านการขับขี่รถอย่างปลอดภัย (1 โครงการ)
วาระที่ 5.2.2.2 (1)   ดาวน์โหลดเอกสาร
     วาระที่ 5.2.2.3 กลยุทธ์ : การยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง (2 โครงการ)
วาระที่ 5.2.2.3 (1) - (2)  ดาวน์โหลดเอกสาร
     วาระที่ 5.2.2.4 ลยุทธ์ : การประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง (5 โครงการ)
วาระที่ 5.2.2.4 (1) - (5)  ดาวน์โหลดเอกสาร
     วาระที่ 5.2.2.5  กลยุทธ์ : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัย (1 โครงการ)
วาระที่ 5.2.2.5 (1)   ดาวน์โหลดเอกสาร
     วาระที่ 5.2.2.6  กลยุทธ์ : การขับเคลื่อนความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในเชิงพื้นที่ (4 โครงการ)
วาระที่ 5.2.2.6 (1) - (4)  ดาวน์โหลดเอกสาร
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2563

วาระที่ 3.1  การดำเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
 วาระที่ 3.1.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.2 ค้างพิจารณาจากคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
วาระที่ 3.2.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.2.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.3 การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วาระที่ 3.3.1 (1.1)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.3.1 (1.2)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.3.1 (1.3)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.3.1 (2)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.3.1 (3)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.3.1 (4.1)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.3.1 (4.2)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.3.1 (5.2.1)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.3.1 (5.2.2)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.3.1 (6.1)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.3.1 (6.2)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.3.2 (1)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.3.2 (2)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.3.2 (3)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่  4  เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.2  ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ฮิต: 410

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.