เอกสารแนบการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2564

เอกสารแนบการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2564

(หากท่านต้องการดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด) กรุณากดที่  >>>>>  ดาวน์โหลดเอกสาร

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
วาระที่ 3.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 3.2  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (พันธกิจที่ 1) :
วาระที่ 4.1.1 กลุ่มการเสริมสร้างมาตรฐานด้านความมั่นคงแข็งแรงของยานพาหนะ (6 โครงการ)
วาระที่ 4.1.1 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.1.1 (2)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.1.1 (3.1)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.1.1 (3.2)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.1.1 (3.3)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.1.1 (3.4)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.1.2 กลุ่มการอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (22 โครงการ)
วาระที่ 4.1.2 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.1.2 (2) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.1.2 (3) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.1.2 (4) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.1.2 (5) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.1.2 (6) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.1.2 (7) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.1.2 (8) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.1.2 (9) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.1.2 (10) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.1.2 (11) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.1.2 (12) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.1.2 (13) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.1.2 (14) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.1.2 (15) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.1.2 (16) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.1.2 (17) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.1.2 (18) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.1.2 (19) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.1.2 (20) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.1.2 (21) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.1.2 (22) ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.1.3 กลุ่มการรณรงค์และการประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (3 โครงการ)
วาระที่ 4.1.3 (1)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.1.3 (2)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.1.3 (3)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.1.3 (4) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.1.3 (5) ดาวน์โหลดเอกสาร
 วาระที่ 4.1.4 กลุ่มด้านการบังใช้กฎหมาย (1 โครงการ)
วาระที่ 4.1.4 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.1.5  กลุ่มด้านการสนับสนุนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (5 โครงการ)
วาระที่ 4.1.5 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.1.5 (2) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.1.5 (3) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.1.5 (4) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.1.5 (5) ดาวน์โหลดเอกสาร
  วาระที่ 4.2 การขอเปลี่ยนแปลงรายการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (พันธกิจที่ 1) :
วาระที่ 4.2.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2.2  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2.4  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2.5  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2.6  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2.7  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2.8  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2.9  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2.10  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2.11  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2.12  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2.13  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2.14  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2.15  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2.16  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2.17  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2.18  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2.19  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2.20  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2.21  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2.22  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2.23  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2.24  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2.25  ดาวน์โหลดเอกสาร
   วาระที่ 4.3 การขอปรับระยะเวลาการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (พันธกิจที่ 1) :
วาระที่ 4.3.1  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.3.2  ดาวน์โหลดเอกสาร
   วาระที่ 4.4 การขอปรับระยะเวลาการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (พันธกิจที่ 1) :
วาระที่ 4.4.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.4.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.4.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.4.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.4.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.4.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.4.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.4.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.5  การขอยกเลิกโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (พันธกิจที่ 1) :
วาระที่ 4.5.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.5.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.5.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.5.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.5.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ฮิต: 1364

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.